week1

กิจกรรม : เรื่องเล่าจากไข่....จากตัวตนที่ฉันเป็น
เป้าหมาย :  เพื่อฝึกการสังเกต  การมีสติ จดจ่อ เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆรู้จักการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ อยู่กับปัจจุบัน

กระบวนการดำเนินกิจกรรม
ครูได้มีการเตรียมไข่ใส่ไว้ในตระกล้าใบเล็กพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม ก่อนขึ้นบ้านครูให้พี่ๆหยิบปากกาของตนเองคนละหนึ่งด้ามแล้วนั้งวงกลมบนบ้าน


ขั้นนำ
ครูเปิดเพลง spa คลอเบาๆให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย  จากนั้นให้พี่ม. 3  ทุกคนหลับตาสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที  อยู่กับตัวเอง ฟังเสียงธรรมชาติรอบๆตัว


ขั้นกิจกรรม
            ครูนำไขมาวางไว้กลางวงกลมแล้วถามพี่ม.3 ว่าเห็นอะไร ทำอะไรได้บ้าง/ทำอะไรไม่ได้บ้าง


จากนั้น ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคน แล้วตั้งคำถามว่าถ้าเราอยู่ในไข่ตอนนี้เราจะรู้สึกอย่างไรแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งไข่แตกออกมาเราจะรู้สึกอย่างไร แล้วตอนนี้คิดว่าเราอยู่ในหรือนอกไข่ นักเรียนทุกคนถ่ายทอดเป็นภาพและข้อความ
     ในระหว่างทำกิจกรรมทุกคนจดจ่อกับของตนเอง  แล้วคิดเชื่อมโยงกับชีวิต มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดเป็นภาพและข้อความดังนี้


ขั้นจบ
ทุกคนได้รับฟังเรื่องราวที่เพื่อนได้ถ่ายทอดทำให้ได้เห็นมุมมองความคิดที่หลากหลายมากขึ้น
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและขอบคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น