week5

กิจกรรม : เติมใจให้กัน
เป้าหมาย :  เพื่อฝึกการสังเกต  การมีสติ จดจ่อ เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆรู้จักการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ อยู่กับปัจจุบัน เสริมสร้างทัศนคติด้านบวกต่อเพื่ีอน

กระบวนการดำเนินกิจกรรม
ครูเตรียมความพร้อมพี่ๆม.3 ด้วยการเริ่มเดินจากสนามบาสโดยเดินห่างกันคนละประมานหนึ่งเมตรพร้อมทั้งมีสติกับทุกก้าวที่เดินรับรู้สัมผัสที่ก้าวในแต่ละก้าว


ขั้นนำ
ครูเปิดเพลง spa คลอเบาๆให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย  จากนั้นให้พี่ม. 3  ทุกคนหลับตาสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที  อยู่กับตัวเอง ฟังเสียงธรรมชาติรอบๆตัว


ขั้นกิจกรรม
ครูเล่าเรื่องราวและความรู้สึกที่ได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งกิจกรรมการเรียนรู้งานฟร์ามฯลฯ มีบางคนเหนื่อยมีบางคนท้อ มีทั้งคนที่ตั้งใจและคนที่พยายามจะตั้งใจ จากนั้น ครูแจกกระดาษให้พี่ๆทุกคน ให้พี่ๆวาดรูปที่แสดงความเป็นตนเองมากที่สุดลงตรงกลาง โดยไม่เขียนชื่อ จากนั้นให้เวียนด้านซ้ายเมื่อกระดาษอยู่ด้านหน้าใครให้พิจารนาจากรูปภาพว่าเป็นของใคร แล้วให้เขียนข้อความดีๆให้กำลังใจกันหรือขอโทษกันและกันในบางเรื่องราว
     ในระหว่างทำกิจกรรมทุกคนจดจ่อกับของตนเอง  พิจารนาว่าเป็นรูปภาพของใครแล้วเติมเต็มกำลังใจให้กันด้วยความตั้งใจ

 
 


ขั้นจบ
ทุกคนได้รับฟังเรื่องราวที่เพื่อนได้ถ่ายทอดทำให้ได้เห็นมุมมองความคิดที่หลากหลายมากขึ้น
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและขอบคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น