week3

พิธีชา
เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนรู้จักการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ อยู่กับปัจจุบัน นอบน้อม เชื่อมโยง การได้ชื่นชมความงาม เข้าใจตนเอง และเห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง นอบน้อม และ ด้วยความขอบคุณต่อสิ่งที่ดื่มกินเข้าไป

ขั้นเตรียม  
ครูและพี่Monitrer เตรียมขนม ชาและบทกวี
ขั้นกิจกรรม
พี่ม.3นั้งวงกลม มีสติกลับตัวเองฟังเสียงธรรมชาติรอบๆตัว พี่Monitrerส่งขนมและชาให้เพื่อนๆ ก่อนจะดื่มชาคุณครูเปิดบทกวีเรื่องความของให้พี่ๆได้ฟัง และถามพี่ๆว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้ฟังบทกวีจากนั้นพี่ๆจึงทานขนมและดื่มชาด้วยความน้อบน้อมขอบคุณต่อสิ่งที่ดื่มกินเข้าไปแล้วจึง AAR (After Action Review) เพื่อใคร่ครวญ และ ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาทั้งวัน  หรือใคร่ครวญกับเหตุการณ์สำคัญในวันนั้นและ BAR (Before Action Review)เพื่อนัดหมาย และ การมองให้เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในวันวาเรียนวันถัดไป


ขั้นจบ ขอบคุณสำหรับวันที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น