week7

กิจกรรม : คุณค่า/เคารพ
เป้าหมาย:  เพื่อให้นักเรียนได้ใคร่ครวญเกี่ยวกับตนเองเห็นคุณค่าในตัวเองเคารพตนเองและผู้อื่น
กระบวนการดำเนินกิจกรรม
ขั้นนำ:
ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม หลับตาและกลับมาอยู่กับตัวเอง

ขั้นกิจกรรม:
ครูถามพี่ๆม.3ว่าเมื่อได้ยินคำว่าคุณค่าพี่ๆนึกถึงอะไร พี่ๆหลายคนก็ตอบแตกต่างกันออกไปเช่น
พี่ฟิวส์: นึกถึงสิ่งของต่างๆที่มีค่าครับ
พี่ฟ้ารุ่ง: นึกถึงสิ่งดีๆที่ตนเองทำแล้วผู้อื่นบอกว่าดีค่ะ
พี่หญิง: นึกถึงคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมค่ะ
จากนั้นครูถามพี่ๆม.3ต่อว่า คำว่าเคารพเมื่อพี่ๆได้ยินนึกถึงอะไร
พี่ฟ้ากัล: นึกถึงคุณครูค่ะเพราะนักเรียนต้องเคารพ
พี่มายด์: นึกถึงครอบครัวค่ะเพราะต้องเคารพคนในครอบครัว
จากนั้นครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้คนละแผ่น ให้พี่ๆม.3 ถ่ายทอดสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การเคารพของตนเอง
นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดให้ครุและเพื่อนฟังร่วมกัน
ขั้นจบ:
นักเรียนกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง ขอบคุณกันและกัน

บรรยากาศในห้องสงบ เหมาะแก่การใคร่ครวญกับตัวเอง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น